רשימת בתי כנסת

שם לקוחעיררחוב
Alexander synagogueLONDON ENGLAND E5 9A109 CLAPTON COMMON
בית כנסת נחלת בנימיןאדםהרדוף הנחלים 4
בית כנסת אהבת ישראל  וויז’ניץאלעד 
בית כנסת בית יוסףאלעד 
בית כנסת עוד יוסף חיאלעדרשי 7
בית מדרש וכולל אברכיםאלעדעקיבא 4
בית מדרש מעל הזמןאלעד 
בית מדרש שאל אביך ויגדך זקנךאלעדרשי 12
הקהילה המרכזית לתורה תפילה וחסדאלעד 
חניכי הישיבות דגל התורהאלעדבן זכאי 81
ישיבת נר ישראלאלעדהמאירי- רבי חייא
כח התורהאלעדאבן גבירול 20
מוסדות אמת ליעקבאלעדהתור
נהורא דאורייתאאלעד 
עטרת שלמה  אלעדאלעדאבטליון 9
קהילת ויז’ניץ אלעדאלעדיונתן בן עוזיאל 34
שירת נפתליאלעדרבי חייא 6
עמותת בנין אריאלאלקנהצרור המור 10
בית כנסת היכלי שרהאם המושבות פתח תקוהבית ספר נעמי שמר
בית חבד אריאלאריאל 
בית כנסת אש דתאשדודאליעזר בן הורקנוס
בית כנסת הרשביאשדודגילעד
יעקב וקניןאשדודבן הורקנוס 8
ישיבת אדר היקראשדודשבי ציון  14
ישיבת כנסת ישראלאשדודחטיבת הנגב
מוסדות חסידי בלזאשדוד 
מוסדות ערלוי  אשדודאשדודאדמור מגור  2
מוסדות קהילת עטרת משהאשדודתלמוד תורה
עמותת מתת מריםאשדודמונטיפיורי 4
אגודת חבד אשקלוןאשקלוןלכיש 13
בית כנסת בת הדראשקלון 
בית כנסת פורת יוסףאשקלוןסמטת איילון
בית כנסת רבי מאיר בעל הנסאשקלוןהעוגן
חלפון עידןאשקלוןצבי סגל 73
פאר הקודשאשקלוןרמז
מועצה אזורית באר טוביהבאר טוביהא. תעשיה באר טוביה
בית כנסת חזון אישבאר יעקב 
בית כנסת רשב”י אוהל מיכאלבאר – יעקובחזון איש
זיפתי מוטיבאר יעקבהנרקיס 7
ישיבת נווה ארץבאר יעקבזבוטינסקי 28
בית כנסת מעייןבאר שבע 
אילן זינרבית שמשנחל עין גדי  47/15
בדרכי אבותינובית שמשאור שמח
בית הכנסת ברסלבבית שמשאבא שאול 3
בית כנסת אהבת ישראל רמת בית שמשבית שמשהירקון
בית כנסת בית מנחם   צורבית שמש 
בית כנסת בית שמש          בית שמש 
בית כנסת דושינסקיבית שמשריבל 30
בית כנסת מרכזי רמת בית-שמש  שלוםבית שמשנחל דולב
בית כנסת פרושין                            בית שמש 
בית כנסת ראדושיץ       בית שמש 
בית כנסת שערי תורהבית שמששפת אמת
היכלי תורהבית שמשפנחס בן יאיר
זכות אבות דרכי יוסףבית שמשנחל לכיש
חיים אהרוןבית שמשבן עזאי  8
חכמת חיים בית שמשבית שמשמעשי חייא 1
יהושע ויינשטוקבית שמשהרב מבריסק 2
ישיבת באר המלךבית שמשגבעת שרת
ישיבת בית שמשבית שמשנהר הירדן
ישראל בנדהבית שמשנחל צאלים 4
יששכר באוהליךבית שמשנחל קישון רמת ב”ש א
כולל ישראל בית שמשבית שמשנחל רפאים
מאירבית שמשרבי טרפון 7
מולא משהבית שמשנחל עין גדי 37
מוסדות בני יעקבבית שמשנחל שורק
מוסדות הגרא – רמת בית שמשבית שמשרמת בית שמש
מוסדות מהרי”ץ דושינסקיאבית שמשמעשי חייא
מוסדות שאץ בית שמשבית שמשרבי פנחס בן יאיר
עזרה ומזורבית שמשאור שמח
עמותה גאון דוד בית שמשבית שמשאמרי אמת
צידקת רחלבית שמשבר אילן 6
תורת הביתבית שמשנחל עוז 14
תורת חסדבית שמש- קריהאור שמח 17
אוהלי תפארת משה ביתרביתרדרכי איש
אור יחיאל זלאטיפלביתרהרב שך
בית כנסת  מזוזביתר 
בית כנסת ברדיצ’ובביתרקדושת לוי  47
בית כנסת ברסלבביתר 
מוסדות סלונים ביתרביתר 
קהילת בני תימן אוהל פינחסביתרהמגיד ממזריץ
קהילת האברכים התמרביתרהמגיד ממזריץ
בית כנסת אוהל נתןביתר עיליתנדבורנה
בית כנסת בית יהודהביתר עיליתהנגיד
בית מדרש לתורה ותפילהביתר עיליתכנסת יחזקאל
דוד כהןביתר עיליתכנסת יחזקאל
דוד רוטמןביתר עיליתהר”ן 5/6
יהודה בן שםביתר עיליתיסוד העבודה    11/7
מוסדות צאנזביתר עיליתדברי חיים 11
קהילות בית מאירביתר עיליתדרכי איש 20/6
בית כנסת חסד לאברהםביתר עליתקדושת לוי
מוסדות תורניים באר יצחקביתר עלית 
קהילת חניכי הישיבות אשכנזביתר עליתהרב שך 64
בית מדרש חסד לאברהםבית-שאןשכונת אליהו
מוסדות ויזניץבנ י ברקתורת חיים
ארון קודש בע”מבני ברקירקון
בית כנסת  משכנות אחיעזרבני ברקבירנבויים
בית כנסת  תהילת ירושליםבני ברקסמטת הרב לוין
בית כנסת אור החייםבני ברקהאי גאון 4
בית כנסת גורבני ברקטרפון
בית כנסת המרכזי משכנות יעקבבני ברקבן דוד 33
בית כנסת ויזניץבני ברק 
בית כנסת חניכי הישיבות נוסח תימןבני ברק 
ברסלב בני ברקבני ברק 
דר שמואל שוראקיבני ברקשלמה המלך 9
הקדש מדרש יחיאל מורגנשטרןבני ברקברסלב
זיו יהודהבני ברקחי טייב 6
זכרון נחוםבני ברקמהרש”ל 20
חסדי נחום- בני מלכיםבני ברקאור החיים 31
ישיבת אורחות תורהבני ברקלנדאו
ישיבת אמרי שאולבני ברקחבקוק
ישיבת חכמי לובליןבני ברקוילקומירר
ישיבת נתיבות התורה – לנר שמואלבני ברקבן זכאי 16
ישיבת עץ חיים באבובבני ברקעזרא
ישראל קורניקבני ברקשפת אמת 10/8
כהנא יעקבבני ברקאמרי ברוך 11
מוסדות מגן הילד      בני ברק 
מוסדות רבי צבי הכהןבני ברקסירקין 10
מוסדות תורה עמודי שמשוןבני ברקהאדמו”ר מראדזמין
מכון בית יוסףבני ברקבני ברק
מרכז התורה בעלזא מכנובקאבני ברק 
מרכז תורני  להרבצת תורה ומוסרבני ברקעזרא
מרכז תורני תורת אברהםבני ברקאבו חצירא 9
נאמני בית הכנסת איצקוביץבני ברקהרצל
סלומון אברהםבני ברקחזון איש 17
עמותת שערי דעתבני ברק 
קהילות יעקבבני ברקיצחק שדה 5
רווחה קהילתית בע”מבני ברקשלמה המלך  14
שרה נריהבני ברקאנילביץ 57
תורה וחסדבני ברקחידושי הרי”מ 4
תורת חיים אללוףבני ברקקהילות יעקב 63
תפארת יהושע ע”ש יהושע רוזנר ז”לבני ברקרוזובסקי
מושב בני עטרותבני עטרות 
בית כנסת זוטשקאבני-ברק 
מוסדות אור יוחנןבני-ברקרימון 32
מוסדות חסידי דאראגבני-ברקסוקולוב
בית כנסת הרמב”םבת ים 
מוסדות באבוב קדושת ציוןבת-יםהאדמור מבאבוב 2
בית כנסת הר שמואלגבעת זאבנופך 3 הר שמואל
חנן פרוכטרגבעת זאב  ירושלים 
ישיבה תיכונית תורה ומדע ליד מכון לבגבעת מרדכי- ירושליםהועד הלאומי
סופר יוסףגבעת שמואל 
בית כנסת נוה צדקגבעת שרת בית שמשדוד רזיאל 2
בית כנסת פינס –  גדרהגדרהפוקס גבעת אוניברסיטה
נשים בירוקגוש עציון 
בית כנסת בית יוסף שלוםגני תקוה 
בית כנסת אבי דודהרצליההרב מובשוביץ
ישיבת חזון מרדכיהרצליהנורדאו 5
בית חבד זכרון יעקבזכרון יעקבאליהו חכים 3
בית כנסת היכל רפאלזכרון יעקב 
קהילת ואהבתזכרון יעקבהשמורה
בית כנסת סודאיחולוןרוטשילד
בית כנסת קדושי צהל חולוןחולוןהפלמ”ח 4
מ א וינשטוק בע”מחולוןהלהב 6
בית כנסת אהבת תורה ויז’ניץ חיפהחיפהמיכאל  1
בית כנסת חב”ד המרכזי קרית שמואלחיפה 
ישיבת חסידי גורחיפהאבן גבירול
בית כנסת היכל אליהוחצור הגלילית 
בית כנסת חסידיםטלז סטון 
חיים רוזנרטלז סטוןבעל שם טוב 10
ישיבת תורת החייםיד בנימין 
בית כנסת ביטשקוביפו 
בית כנסת יקיר אפריםיקיר אפריםעמותת הגבעה
אדלר חייםירושליםהטורים פ. מלכי ישראל
איחוד הצלה  ישראלירושליםירמיהו
בדרכי רבותינוירושליםפטאל 19 רמת שלמה
בית הרבי מרכז ירושליםירושליםיצחק בראשי 29
בית כנסת אדמונד ספרא רמת שלמהירושליםקלכהיים עוזי
בית כנסת אוהל יצחקירושליםקרית-משה
בית כנסת אמשינובירושליםאוהלי יוסף
בית כנסת אשכנזיירושליםגבעת זאב
בית כנסת בית יוסף חבדירושליםזוננפלד
בית כנסת בית יעקבירושליםאריה בעהם
בית כנסת דושינסקיירושליםשמואל הנביא
בית כנסת ההר טובירושליםאדמור מרוזין
בית כנסת היכל יעקבירושליםריינס
בית כנסת זויילירושליםשמואל הנביא
בית כנסת זכור לאברהםירושליםקולומביה
בית כנסת יד לנצח דודירושליםרמות
בית כנסת ישיבת הרןירושליםחפץ חיים
בית כנסת כלל ישראלירושליםתלפיות מזרח
בית כנסת לב אליהוירושליםלופיאן רמת שלמה
בית כנסת סימן אברהםירושליםיהושע ברוכי 1-המחנכת
בית כנסת ערוך לנרירושליםדרוק
בית כנסת קהל חסידיםירושליםרוממה 3
בית כנסת קרלין ישראלירושליםעזרת תורה 27
בית כנסת תפארת תימןירושלים 
בית מדרש אור חי- רמת שלמהירושליםהאדמור מלובבביץ
בית מדרש גבוה לתורה עטרת ישראלירושליםהפסגה 57 בית וגן
גולד טיים   חנוךירושליםקינג ג’ורג’ 8
דייטש אוריירושליםנחמיה
דרכי הוראה לרבניםירושלים 
האגודה לקידום החינוךירושליםתורה ועבודה
התאחדות עולי רומניה ירושליםירושליםקרית יובל 22
ונשבע מטובהירושליםהטורים 19
חנוךירושלים 
טאוב אליעזרירושליםשערי ישראל 14
טוביה זילברשטרוםירושליםרח’ חנה שיכון חב”ד
ישיבת  רוח חייםירושליםרמת אשכול מדבר סיני
ישיבת אהל מריםירושליםחזון איש  40
ישיבת בית אברהם סלונים ירושליםירושלים 
ישיבת הר המורירושלים 
ישיבת יטיב לבירושלים 
ישיבת שערי רחמיםירושליםמיכל 7
ישיבת תורת משהירושליםמירסקי 10  רמות
ישיבת תפארת צביירושליםשמואל הנביא פינת קאר
כולל הכשרת רבניםירושליםישא ברכה
כולל יוצאי ירך יעקבירושליםבר אילן פינת עמינדב
כולל שומרי החומותירושליםמאה שערים
ליבוביץ משהירושליםיהושע בן נון 20
מאורי טשרנובילירושלים 
מוסדות אמרי בינהירושליםקצנלבויגן הר נוף
מוסדות מקדש שלמהירושליםאוהלי יוסף
מוסדות פניני דודירושליםבית וגן 
מוסדות תפארת יעקב תורה וחסדירושליםרשבם 9 מקור ברוך
מכון בעל הסולםירושלים 
נאורי רואה חשבוןירושליםקהתי 8
נחלת שמעוןירושליםמחל 10 מעלות דפנה
עמותת אוהב ישראלירושליםמיכלין 29 בית וגן
עמותת אנאל לדורותירושליםחכמי יוסף
עמותת דיירי רח’ פאתלירושליםאברהם פאתל רמת שלמה
עמותת נצר שלמהירושליםמוצפי 4 בית וגן
עץ חיים ירושליםירושלים 
פאר הכיכרירושליםקהתי 22
קהל חצר הקודשירושליםאביתר הכהן 8
קרית חבדירושלים 
רהיטי חיי אדם בע”מירושלים 
שערי תורה נוה יעקבירושליםנוה יעקב
מועצה דתית שומרוןישוב לשםלכיוון אריאל
ישיבת בני עקיבא כינור דודישוב עטרת 
קהילת תפארת יעקבכוכב יעקב 
עמותה ע”ש מרגלית עזראכפר גנים פתח תקווההרב ד”ר אוירבך 1
בית כנסת בית יצחק כפר מעשכפר מעשהאורנים
בית כנסת נחלת אחיםכפר סבאסנהדרין שיכון ג
בית כנסת עץ החיםכפר סבאכנפי נשרים
ישיבת תורהכפר שלם 
בית כנסת  בית תפילהלוד 
איילת השחרמודיעיןעמק זבולון 7
בית כנסת מגיניםמודיעיןיגאל ידין
ישיבה לצעירים דרך התורה קרית ספרמודיעין עיליתמנחת חינוך
ישיבת עטרת שלמהמודיעין עילית 
לומדי תורהמודיעין עיליתשד’ בית שמאי
קרן תושבים מודיעין עיליתמודיעין עילית 
תלמוד תורה נתיבות התורהמודיעין עיליתנתיבות המשפט
בית כנסת צעירי מודעיןמודעין 
מכתב עוזמודעין עיליתשדרות פונוביז
בית כנסת אור מאירמושב אליקיםבנין 101
בית כנסת אהבת יעקבמושב זנוח 
בית כנסת רשבימושב זנוח 
כהן חייםמושב יבול 
הישיבה הגדולה יסודות משכן ידידיה בע”ממושב יסודות 
עץ חיים תורה ואחוהמושב ישעי 
בית כנסת יצחק וחנה דוידמושב נוה מיכאל 
עמותת קשת נחושהמושב נחושה 
בית כנסת מושב שלוהמושב שלוהד. נ שדה גת
ועד בית כנסת תירושמושב תירושד.נ האלה
בית כנסת קרליןמעלה אדומים 
מרכז קהילתי צרפתי מעלה אדומיםמעלה אדומיםהגומא
בית כנסת מצפה הילהמצפה הילה 
בית כנסת ובית חבד אהל לאהמרכז מסחרי   אלקנהאדני פז    12
שלמה כנפונוה יעקב  ירושליםשד’ נבי יעקב /טבנקין
עמותת שער המלך חינוך לתורה וחסדנוה יעקב-ירושלים 
בית כנסת חבד – נצרת עיליתנצרת עילית 
מוסדות חסדי מנחםנצרת עיליתהמלאכה 17
אוהל יעקבנתיבותרימון 2/2
בית כנסת בית מעריץנתיבותבר-יוחאי
בית כנסת בית תפילה לעדת התימניםנתיבותירושלים 106
חבד בית ישראלנתיבותאלפסי
יאדיר תורה בנגב בע”מנתיבות 
בית כנסת  אוהל אברהם      בנינתניה 
בית כנסת סימן טובנתניהשחל- שמואל חיים לנדאו
בית כנסת שפעת רביביםנתניהע”י בי”ס יגאל אלון
בית כנסת תפארת שלוםנתניהאחד העם
עמותת אני לדודינתניהאיריס ארגמן   55
מוסדות גור ערדערד 
קהילת יוצאי הודו בערדערדהקנאים
עמותת גן ליתעתלית 
בית כנסת ישורוןפרדס כץאבוחצירה
בית כנסת עץ חייםפרדס כץ  בני ברקשלמה בן יוסף
אחים ישראליתפתח תקוהאחים ישראלית 16
בית כנסת  הר ציוןפתח תקוההר ציון
בית כנסת  משכנות ישריםפתח תקוהכפר אברהם
בית כנסת אבי עזריפתח תקוהארלוזרוב 3
בית כנסת אליהו הנביאפתח תקוהזליג בס
בית כנסת בת גניםפתח תקוהיד הבנים
בית כנסת גני חברוןפתח תקוהפינקל נתן צבי
בית כנסת הגדול בית יעקב  עמותהפתח תקוהחובבי ציון
בית כנסת חוג חתם סופרפתח תקוהאיכילוב
בית כנסת ספרדי בשכונת יוצאי חברוןפתח תקוה 
גילופי מלכות בע”מפתח תקוההסדנא 2
ישיבת נחלת דודפתח תקוהריינס
כולל דברי יציבפתח תקוהבן אליעזר 21
מוסדות אמונת איתןפתח תקוהמנחת שלמה 4
מוסדות קרבנו לעבודתךפתח תקוההקרן 7
עמותת בית כנסת משכן בית אלפתח תקוהמונטיפיורי
עמותת גאולת ארץ ישראל השלמה בית כנסת ובית מדרש אהבת ישראלפתח תקוההמלכים 11
עמותת נוה דקליםפתח תקוה 
עמותת עמוד האש ע”ש אברהם בן מאירפתח תקוההקשת
עמותת שירה חדשהפתח תקוה 
קהילת כינור דויד ( הוד והדר )פתח תקוה 
בית כנסת תפארת אליהו הנביאפתח תקווהעדש שפיק
מנין צעירים דתי לאומי תורני כפר גנים ג’פתח תקווההעצמאות 48
תפילה למשה- מאיר ורוןפתח תקווהפינס 8
ישיבת אריה צבי צפתצפתהעיר העתיקה
ישיבת האורות צפתצפת 
עמותת יתד התשובהצפת 
בית כנסת שיר המעלותקבוץ יסוד המעלהגליל תחתון
בית כנסת אלון יוסףקריית ארבע 
תלמוד תורה חבד צבאות מנחםקריית שמואל   חיפה 
בית כנסת מרכזי נחלת חפציבהקרית  ספראביעזרי
בית כנסת חזון ישיעהוקרית אונוהס
בית כנסת ע”ש רבי חי טייבקרית אונויאנוש קורצ’ק 35
בית כנסת עץ החייםקרית אונו 
משכן אליהו בית כנסת יוצאי אירןקרית אונושי עגנון 13
עמותת חיי אריכיקרית אונוביאליק  12
בית כנסת ברכת משהקרית אתא 
בית כנסת הגדול קרית אתאקרית אתאהמייסדים
מוסדות אור מאיר ושער השמיםקרית אתאהרב מימון 1
בית כנסת גביע נוה עזראקרית גתהשושן 63
בית כנסת הרמבם לעולי מצריםקרית גתדרך שדרות גת 107
בית כנסת חסידי גור  קרית גתקרית גתגאון הירדן 29
קהילת בני תורה קרית גתקרית גתגאון הירדן
ראובן זאלקקרית יעריםגורדון 0041/004
בית כנסת אוהל שמעוןקרית מלאכיניסים שכונת ויצמן
בית כנסת מרכזי חבד קרית מלאכיקרית מלאכינחלת הר חבד
מרכז רוחני משכן מנחםקרית מלאכישד’ ירושלים 157
עמותת מוסיף חייםקרית מלאכיקבוץ גלויות
אבי ארנפרוינדקרית ספרנתיבות שלום 2 ג’
בית חבד ראש העיןראש העיןיהודה הלוי 41
בית כנסת אדמונד ספרא    ראש העין 
בית כנסת גבעת טלראש העין 
בית כנסת ספרדי עוד יוסף חיראש העיןזלמן שזר 15
נצח ישראלראש העיןצה”ל 39
בית כנסת בני בן נוןראשון לציון 
בית כנסת אבי עזרי אשדודרובע ג’  אשדודמבצע נחשון
בית כנסת אוהל ישראלרחובות 
בית כנסת היכל שלוםרחובותרחובות
בית כנסת שער אליעזר קרעטשניףרחובותההגנה  33
בני עקיבא רחובותרחובות 
ועד חסידי חב”ד רחובותרחובותהתחיה 9
כולל אברכים רחובותרחובותמריים מזרחי
מרכז תורני לאומי אוהל ישראלרחובותמגיני הגליל 50
עמותת עטרת שלמהרחובותדרך יבנה 32
פיניש פלוס בע”מרחובות 
פיניש פנחס לחיאני בע”מרחובותחיש 10
משה וקניןרכסיםהגפן 12
צוהר לטוהררכסיםשקמים 2
יעקב אריאלרמות  ירושליםשי 1/7
בית כנסת ברכת חיים       רמות ירושליםדרך החורש
בית כנסת יד הרמה רמלהרמלהדוד רזיאל
לירן אפתיהרמלההרצל
ישיבת נתיבות התורהרמת ב שמש א’ בית שמשנחל נועם
מוסדות כל ברמה   רמת בית שמשנחל לוז
תלמוד תורה משכנות יעקברמת בית שמשנחל ערוגות 28
מסילה ברמהרמת בית שמש אנחל שורק 27
קהילת בני תורה  יוצאי תימןרמת בית שמש א’קישון 13/3
קהילת רמת התנאיםרמת בית שמש בית שמשרשבי 20
אוהלי יוסף – רמת בית שמשרמת בית שמש ג’אחיה השילוני 10
מוסדות סלנט בית שמש – בית מדרש תפארת ישראלרמת בית שמש ג’חבקוק הנביא 6
בית כנסת זוהר הרקיערמת גןביאליק
בית כנסת זכרון קדושיםרמת גןחביבה רייך
עיריית רמת גןרמת גן 
חבד רמת השרוןרמת השרוןהמלכים פינת בית הלל
מיקי בלום נגרותרמת השרוןסמטת אגדים 8
בית כנסת מאיר ישראלרמת שרוןהבנים
בית כנסת חסדי אברהם ושמחהרעננהנשיאים 47
בית מדרש לאה ורחלרעננהשבזי 14
עמותת ישוב הדעת לעולםשילה 
ישיבת שמחת התורהשכונת גאולהחיפהארלוזרוב 27א’
בית מדרש קוממיות אברהםתל אביבמודליאני 20
עמותת תהילת אביבתל אביבלוי אשכול 96
עמותת בית כנסת תל ברוךתל ברוך צפון -תל אביבמרדכי מאיר 2
מוסדות חינוךתל-אביבדרך הגנה